C-6 水电站定出力调节计算(试算)
作者:佚名 日期:2010年12月28日 来源:本站原创

文件:L:\01\4.1版\SLSDK4.1\use\C-6.out

 ************************************************************************
 *****                水电站定出力调节计算书(试算法)              *****
 ************************************************************************

 输入数据:
     正常蓄水位库容 VG=   1975.0
     最低限制水位的库容 VH=   1215.0
     结点数 M= 10
     控制变量 KK= 0     控制变量 SA= 3
     控制弃水流量步长大小的变量 B1= 5
     控制溢出的变量 B2= 1
     计算期首时段序号 AB= 1
     计算期末时段序号 AC= 7

 时段序号   入库流量    要求的出力
  11         177.00        84300
  12         138.00        82400
   1         125.00        79800
   2         149.00        76300
   3         205.00        74900
   4         209.00        72500
   5         239.00        71600

 结点数    库容     上游水位     流量     下游水位
   1     1238.50     49.00       1100      18.45
   2     1300.50     49.40       1100      18.45
   3     1367.50     50.00       1100      18.45
   4     1379.50     50.40       1100      18.45
   5     1488.50     51.00       1100      18.45
   6     1637.50     52.50       1100      18.45
   7     1747.50     53.30       1100      18.45
   8     1792.00     53.60       1100      18.45
   9     1920.50     54.40       1100      18.45
  10     1975.00     55.00       1100      18.45

 计算结果:

 时段 入库流量 弃水流量 调节流量 计算时段的库容 电量  水位   水头   出力 
 11    177       0        285        1867        0   53.97  35.96  84909
 12    138       0        284        1721        0   53.12  35.16  83029
  1    125       0        280        1566        0   51.84  34.10  79246
  2    149       0        283        1432        0   51.37  32.63  76562
  3    205       0        277        1360        0   49.80  32.40  74504
  4    209       0        279        1290        0   49.32  31.15  72223
  5    239       0        284        1245        0   49.04  30.72  72334

  弃水量 DQ=    0
  正常蓄水位库容 VG= 1975
  最低限制水位库容 VH= 1215
 

上一组图片:C-5 水电站蓄水期调节计算
下一组图片:C-7 水电站等出力调节计算(试算)